พันธะสัญญา
งานป้องกันและปราบปราม


ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การบริหารงานสายตรวจ

สถานีตำรวจจะมีองค์ประกอบในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสายตรวจ , ข้อมูลในการวางแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม , เครื่องมือสื่อสาร , แผนเผชิญเหตุ , แผนที่สถานภาพอาชญากรรม , ตำรวจสายตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี , ความร่วมมือจากประชาชน  ในการให้ข้อมูลข่าวสารและมีผู้บังคับบัญชาอำนวยการในพื้นที่

 

2.ความพร้อมในการป้องกันปราบ ปราม

สถานีตำรวจมีความพร้อมในการป้องกันปราบปรามและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งพื้นที่การตรวจเป็น 2 เขตตรวจ มีตำรวจสายตรวจ จำนวน 2 นาย นอกจากนั้นยังมีสายตรวจตำบล 10 ตำบลละ 3-4  นาย  สายตรวจรถยนต์   4  นาย สายตรวจรถจักรยานยนต์  4 นาย สายตรวจเดินเท้าจำนวน  2   นาย โดยมีร้อยเวร  20  เป็นผู้ควบคุมดูแล            

 

3.การระงับเหตุ / การให้บริการ

เมื่อมีการแจ้งเหตุร้ายหรือขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะไประงับเหตุหรือให้บริการตามที่ได้รับแจ้งภายในเวลา  5  นาที

 

4.การควบคุมผู้ต้องหา

การควบคุมผู้ต้องหาบนสถานีตำรวจ ผู้ต้องหาจะได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัยในห้องควบคุมที่สะอาดและเหมาะสม

 

5.การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี

เมื่อผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งเหตุมายังสถานี  จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์  รับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง โดยได้จัดหมายเลขโทรศัพท์ไว้จำนวน 2 หมายเลข  ( หมายเลข โทร 0-5445-1444, 0-5445-1445 )

 

          พันธะสัญญาการให้บริการประชาชน
         งาน จราจร


ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1. การจัดกำลังตำรวจควบคุมและ  จัดการจราจรประจำทางแยกหรือจุดที่มีปัญหาการจราจร เช่น ทางแยกสำคัญ สถานศึกษา หรือย่านชุมชน

สถานีตำรวจจัดกำลังประจำทางแยกสำคัญ 6 ทางแยก  กำลังทางแยกละ 1 นาย , จัดกำลังประจำจุดสำคัญซึ่งมี 1 จุด กำลัง 1 นาย  ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่   ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 09.00 น. และเวลา 15.00 น.- 17.00  น.  และบริการการจราจรหน้าโรงเรียนจำนวน  4  โรงเรียน

 

2.  จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร

มีการจัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์ใดเกี่ยวกับการจราจรเกิดขึ้นสายตรวจจราจร  สามารถเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายใน  5  นาที มีการจัดสายตรวจจราจร  ไว้บริการด้านความสะดวกด้านการบริการประชาชน 2 สาย จำนวน 6 นาย 

 

3.การอำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร              

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ , พ.ร.บ.จราจรฯ หรือได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้แล้วให้ดำเนินการส่งพนักงานสอบสวนภายใน 1 ชั่วโมง และสามารถชำระค่าปรับ รับใบอนุญาตขับขี่คืนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 30 นาที

 

 

4.การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั่วไป

 

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องที่ร้องขอ  เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา กรณีสถานีตำรวจสามารถดำเนินการเองได้สามารถแจ้งผลได้ภายใน 1 วันทำการ  หากเป็นกรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่นแจ้งผลได้ภายใน 3 วันทำการ

 

5.การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีจะต้องออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องที่ร้องขอแล้วเสนอ  หัวหน้าสถานีพิจารณามีความเห็นได้ภายใน 1 วันทำการ  หลังจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังกองบังคับการและกองบัญชาการเพื่อพิจารณา สามารถทราบผลการพิจารณาได้ภายใน 15 วัน 

 

6.การขออำนวยความสะดวก กรณีต้องขอใช้พื้นผิวจราจร

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องที่ร้องขอแล้ว  เสนอหัวหน้าสถานี พิจารณาหากเป็นกรณีไม่กระทบกับหน่วยงานอื่นสามารถแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 วันทำการ และหากเป็นกรณีต้องประสานกับหน่วยงานอื่นหรือให้หน่วยเหนือพิจารณาสั่งการสามารถแจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วันทำการ

 

 

 

 พันธะสัญญาการให้บริการประชาชน
งาน สอบสวน


ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การเปรียบเทียบปรับ

เมื่อถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ , พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ให้พบพนักงานสอบสวน  เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง   จากนั้นชำระค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับ รับใบเสร็จและใบอนุญาตขับขี่  เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที หากเป็นกรณีที่ต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการบันทึกคะแนน สามารถรับใบอนุญาตขับขี่คืนได้ภายใน 30 วัน

 

2.การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอหัวหน้าสถานีเพื่อพิจารณาความเห็นอนุญาต จากนั้นเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันนำสำเนาบันทึกประจำวันให้นายตำรวจสัญญาบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง มอบให้ผู้แจ้ง  เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที

 

3.การแจ้งเอกสารหาย

พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน เพื่อเขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย เสนอต่อพนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวันในข้อที่รับแจ้งจากนั้นเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันมอบสำเนาบันทึกประจำวันให้กับผู้แจ้ง  เสร็จสิ้นภายใน  15  นาที

 

4.การขอถอนคำร้องทุกข์

พบพนักงานสอบสวนเวรเจ้าของคดีเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับฟังคำอธิบายขั้นตอนการดำเนินการและผลของการดำเนินการทางคดี บันทึกปากคำและลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงบันทึกประจำวันบันทึกการถอนคำร้องทุกข์ คดีความผิดอันยอมความได้  เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนภายใน  2  ชั่วโมง

 

5.การแจ้งความเป็นหลักฐาน กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี

พบพนักงานสอบสวนเพื่อซักถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง อธิบายข้อกฎหมาย ลงบันทึกประจำวัน  เสร็จสิ้นภายใน  1  ชั่วโมง

 

6.การขอประกันตัวผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนำหลักประกันพร้อมคำร้องเสนอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหลักฐานเสร็จแล้วเสนอสัญญาประกันต่อผู้มีอำนาจในการปล่อยตัว เมื่อมีคำสั่งอนุญาต จึงให้เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว  เสร็จสิ้นภายใน  1  ชั่วโมง นับแต่เวลายื่นคำร้อง และหากมีกรณีจำเป็นไม่อาจสั่งปล่อยชั่วคราวได้จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน  1  ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

 

7.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหา

เสนอหลักฐานรับหลักประกันต่อพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบผลคดีและบันทึกผลคดีถึงที่สุดและมีความเห็นให้ถอนสัญญาประกัน เสนอหัวหน้าสถานีสั่งคืนหลักทรัพย์ ลงบันทึกประจำวันการถอนสัญญาประกันและรับหลักทรัพย์คืน  หากหลักทรัพย์เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจสามารถรับคืนได้ภายใน  1  ชั่วโมง ในวันเวลาราชการ และหากหลักทรัพย์ไม่ได้เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจ สามารถรับคืนได้ภายใน  1  วันทำการ นับแต่เวลาที่ยื่นหลักฐานการประกันตัว

 

8.การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร

   พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไปตรวจสภาพยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ชำนาญการ

 

9.การคืนของกลางกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดไม่ริบหรือพนักงานอัยการแจ้งให้คืน

ยื่นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบแล้วเสนอให้หัวหน้าสถานีสั่งคืน ลงบันทึกประจำวันคืนของกลางและลงลายมือชื่อรับในสมุดบัญชียึดทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน   2  ชั่วโมง

 

 

 

 

10.การแจ้งความคืบหน้าของคดี

พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้เสียหายภายใน  1  เดือน จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น

 

11.การแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบการจับกุม เมื่อผู้ถูกจับร้องขอ

เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้งหรือประสานงานตำรวจท้องที่ ที่ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจมีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้ง โดยสามารถทราบผลภายใน  3  ชั่วโมง 

 

 

พันธะสัญญาการให้การบริการประชาชน
 


ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

  1. การขอตรวจสอบประวัติสมัครงานหร

เข้าศึกษาต่อ

เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดไว้ให้มีหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบระวัติ เพื่อบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อที่จะดำเนินการจัดส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  หรือเจ้าของประวัติจะถือหนังสือไปตรวจสอบเองก็ได้  ขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติใช้เวลา  15  วัน

 

  พันธะสัญญาการให้บริการข้าราชการตำรวจ
 


ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี   

เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือสั่งการแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำบัญชีพิจารณาเงินเดือน จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง ภายใน  3  วัน

 

2.การแต่งตั้งกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา

ให้ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและมีความเห็น  โดยใช้เวลาภายใน  3  วัน

 

3.การขอเลื่อนยศ (ชั้นประทวน)

ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องแล้ว จะเสนอบัญชีรายชื่อพร้อมหลักฐานภายใน  3  วัน ต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

 

4.การขอเลื่อนยศ (ชั้นสัญญาบัตร)

ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องแล้ว จะเสนอบัญชีรายชื่อพร้อมหลักฐานภายใน  3  วัน ต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

 

5.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือสั่งการแจ้งให้ทุกหน่วยในสังกัดรวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ให้แล้วเสร็จภายใน  3  วัน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป

 

6.การขอรับบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จตกทอด

เมื่อผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญหรือทายาท   ยื่นเรื่องต่อ   หัวหน้าสถานีตำรวจ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว   เมื่อทำการตรวจสอบหลักฐานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ภายใน 3 วัน หัวหน้าสถานีตำรวจลงนามแล้ว   เสนอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พิจารณาดำเนินการต่อไป

 

7.การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

ข้าราชการตำรวจที่จะทำบัตรประจำตัวข้าราชการ    ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอต่อเจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบหลักฐาน  จากนั้นภายใน 2 วัน หัวหน้าสถานีตำรวจลงนามเสนอต่อไปยังผู้มีอำนาจลงนาม

 

8.การดำเนินการทางวินัย กรณีกล่าว หาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

เมื่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดกล่าวโทษหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าปรากฏมูลความผิดก็ให้ลงทัณฑ์ หรือถ้าไม่ผิดก็ให้ยุติเรื่อง โดยสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายใน 7  วัน

 

9.การดำเนินการทางวินัย กรณีกล่าว   หาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นพลตำรวจถึง จ.ส.ต. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการและพิจารณามีความเห็นในการลงโทษ  เสร็จสิ้นในชั้นการพิจารณาภายใน  30  วัน

 

10.การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ์

ผู้ถูกลงทัณฑ์ยื่นหนังสือทำเป็นคำชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง และรับแจ้งผลการพิจารณาภายใน  2  วัน

 

11.การขอให้พนักงานอัยการเป็น     ทนายแก้ต่างกรณีถูกฟ้องเนื่อง     จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ     ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้ปรากฏรายละเอียดและข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยสามารถทราบผลได้ภายใน  3  วัน