ความหมายของคำว่า ตำรวจ และ Police
 

 

                        “ตำรวจ” ตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และ
ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย”  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ตำรวจ  ก็คือ  ผู้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์  ตามที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ    คำว่า  “พิทักษ์”  แปลว่า   ดูแล
คุ้มครอง พลเมืองของประเทศ ดังนั้น ตำรวจจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ
 

                ประเสริฐ      เมฆมณี    ได้ให้ความหมายของคำว่า  “ตำรวจ” ว่า   คำนี้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า   “POLICE”    มีพื้นฐานมาจากคำว่า
“WATCH MAN” โดย หมายถึง  ผู้ตรวจตรา  ซึ่งถือกำเนิดมาจาก  “การจัดระบบตรวจตราและคุ้มครอง”  (WATCH ANDWARD SYSTEN)  ของ
ตำรวจอังกฤษ และยังมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกับคำว่า “RATTLE WATH”  หรือหน่วยตรวจตราคุ้มภัยแก่ประชาชนของตำรวจสหรัฐอเมริกาแต่เดิม
ด้วย   นอกจากนี้แล้ว   ยังได้มีการวิเคราะห์ความหมายของตำรวจ แยกเป็นรายตัวสระ   และอักษร คำว่า POLICE นี้  พระเจ้าชาร์ล ที่ 5 แห่งประเทศฝรั่งเศส
ได้ทรงวิเคราะห์ศัพท์ แยกเป็นรายอักษร ดังนี้
 

  P   มาจาก Politeness  หมายถึง  ความสุภาพเรียบร้อย
  O  มาจาก Obedience  หมายถึง เชื่อฟังคำสั่ง
  L   มาจาก Legal Knowledge  หมายถึง รู้กฎหมาย
  I   มาจาก Investigation  หมายถึง การสืบสวน สอบสวน
  C  มาจาก Cooperation  หมายถึง ความร่วมมือ สามัคคีในหน้าที่
  E  มาจาก Energy  หมายถึง ความเข้มแข็งต่อการงานในหน้าที่

 

  นอกจากนั้น ได้พิจารณาวิเคราะห์ความหมายของคำว่า “ตรวจ” ซึ่งต่อมาได้แปลงเป็น “ตำรวจ” ได้ดังนี้
 

     หมายถึง ตรวจตรา จับกุมผู้กระทำผิดตามหน้าที่
     หมายถึง  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     หมายถึง  ระงับเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     หมายถึง  วาจาดี  มีกริยาสุภาพ
     หมายถึง  จรรยาดี  มีศีลธรรม

 

              หน้าที่ และความรับผิดชอบของตำรวจ

 

  ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เล่มที่ 1 ภาคที่ 1 ลักษณะที่ 1 บทที่ 1 กำหนดหน้าที่ทั่วไปของตำรวจไว้ดังนี้
  1.  รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  2.  รักษากฎหมายที่เกี่ยวแก่การกระทำผิดในทางอาญา
  3.  บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
  4.  ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ

 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2487 กำหนดถึงอำนาจหน้าที่ของตำรวจไว้พอสรุปได้ดังนี้
  1.  ตำรวจ  เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบของประชาชน
  2.  ตำรวจ  เป็นพนักงานสอบสวน ย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาภายในเขตอำนาจของตนที่กำหนดไว้
  3.  ตำรวจ  มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอาญาและการค้น
  4.  ตำรวจ  มีอำนาจควบคุมตัวผู้กระทำผิดที่ถูกจับไว้ได้ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้
  5.  ตำรวจ  มีอำนาจตรวจค้นเคหสถาน ที่อยู่อาศัย และสำนักงานของบุคคลอันเป็นที่รโหฐานตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

 


กลับหน้าหลัก